Print deze pagina

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Inleiding

1. Accor SA beheert de website www.accorhotels.com. Dit is de website voor hotelreserveringen van de Accor-groep.

2. Op deze website kunnen reserveringen worden gedaan in hotels die onder het beheer van de Accor-groep vallen.

3. De reservering kan ook door middel van mobiele services (mobiele websites en mobiele toepassingen) worden gedaan.

4. Ook reserveringen bij Accor SA-partners kunnen worden gedaan via de website www.accorhotels.com. De reservering vindt rechtstreeks plaats tussen de klant en de Accor SA-partners.

5. De klant verklaart alle benodigde informatie te hebben gekregen van Accor SA op de website www.accorhotels.com.

6. Bij iedere reservering via de website www.accorhotels.com of via mobiele services wordt ervan uitgegaan dat onderhavige algemene voorwaarden en de voorwaarden van het gereserveerde tarief zijn gelezen en volledig en zonder voorbehoud zijn geaccepteerd.

7. De klant dient akkoord te gaan met onderhavige algemene voorwaarden en de voorwaarden van het gereserveerde tarief ten tijde van de reservering; zonder deze akkoordverklaring is reserveren niet mogelijk.

8. De klant heeft het recht om onderhavige algemene voorwaarden op te slaan en te bewerken met behulp van de standaardfuncties van zijn browser of computer.

9. Op de website staat de volgende informatie:

10. De klant verklaart, voordat de services worden gereserveerd, dat de reservering van deze services wordt uitgevoerd voor zijn persoonlijke behoeften.

11. Als consument beschikt de klant over bepaalde rechten, die aan de orde zouden worden gesteld indien de gereserveerde services niet voor persoonlijke doeleinden van de klant zijn bestemd.

12. De informatie op de website www.accorhotels.com is beschikbaar in het Frans en ook in verschillende andere vreemde talen.

13. De klant verklaart over de volledige rechtsbekwaamheid te beschikken die hem in staat stelt zich te houden aan onderhavige algemene voorwaarden.

Bovenkant pagina

2. Omschrijvingen

In dit document hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

« bericht van ontvangst »:
e-mail die door accorhotels.com naar de klant wordt verstuurd waarin de reservering van de klant wordt samengevat en waarin de ontvangst door www.accorhotels.com wordt bevestigd;
« reserveringsbevestiging »:
niet tastbaar document dat de eigenschappen van de services samenvat die de klant via internet heeft gereserveerd en waardoor de bankgegevens van de klant worden geregistreerd door middel van een vooruitbetaling of een waarborging. De goedkeuring van de reserveringsbevestiging maakt dat de overeenkomst van de klant ingaat.
« klant »:
fysiek persoon die voor zijn persoonlijke of professionele behoeften handelt, maar geen relatie heeft met het hotelwezen;
« e-mail »:
ieder bericht in de vorm van tekst, stem, geluid of beeld, dat is verzonden via een openbaar communicatienetwerk, dat is opgeslagen op een netwerkserver of dat op de harde schijf van de ontvanger staat totdat laatstgenoemde le récupère;
« reserveringsaanvraag »:
aanvraag voor het reserveren van hotelkamers door de klant door middel van mobiele services of via Internet;
« partners »:
leveranciers van services die te bereiken zijn via de website www.accorhotels.com; hieronder vallen touroperators, autoverhuurbedrijven en leveranciers van treinkaartjes of vliegtuigtickets.
« online reservering »:
het reserveren van hotelkamers met behulp van het reserveringsformulier op de website van Accor SA: www.accorhotels.com.
« service »:
het reserveren van hotelkamers waarvan de eigenschappen op de website van www.accorhotels.com staan.
"Mobiele services":
het geheel aan services en protocollen waarmee mobiele apparaten verbinding kunnen maken met internet, met name waarmee de reservering van door Accor SA geleverde hoteldiensten kan worden geraadpleegd.
« website »:
elektronische service op Internet die wordt beheerd door Accor SA en die bereikbaar is via het adres www.accorhotels.com.

Bovenkant pagina

3. Onderwerp

1. Onderhavige algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de partijen die zijn betrokken bij de reservering op afstand van de services die door Accor SA worden aangeboden op de website www.accorhotels.com

2. Ook staan alle noodzakelijke stappen tijdens en na de reservering tussen de betrokken partijen hierin beschreven.

3. De klant verklaart kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en de voorwaarden van het gereserveerde tarief, te vinden op www.accorhotels.com, en hiermee akkoord te gaan.

Bovenkant pagina

4. Toepassingsgebied

1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die via internet worden gedaan.

Bovenkant pagina

5. Geldigheidsduur

1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing zolang de services van Accor SA op de website www.accorhotels.com zijn te vinden.

2. Accor SA behoudt zich het recht voor om, zonder vergoeding of voorafgaande kennisgeving, de website www.accorhotels.com www.accorhotels.com of de plek waar online reserveringen kunnen worden gedaan tijdelijk of definitief op te heffen.

3. Accor SA is niet verantwoordelijk voor schade in ieder opzicht die voortvloeit uit deze veranderingen en/of het tijdelijk niet bereikbaar zijn of het definitief opheffen van de gehele website of een gedeelte ervan of van de services en diensten die hiermee samenhangen, evenals de plek waar online reserveringen kunnen worden gedaan.

Bovenkant pagina

6. Reservering

1. De klant kiest de services die beschikbaar zijn op de website.

2. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de aard, het doel en de reserveringsvoorwaarden van de beschikbare services op de website en alle noodzakelijke en/of aanvullende informatie te hebben verkregen om de reservering met kennis van zaken te kunnen uitvoeren.

3. De klant kan, op de website www.accorhotels.com, op persoonlijke titel maximaal drie (3) kamers per boeking reserveren. Ga voor reserveringen voor zakelijke groepen, vergaderingen, seminars en dergelijke naar de rubriek AccorhotelsPRO op de website www.accorhotels.com.

4. De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de services en in welke mate deze aan zijn behoeften voldoen en Accor SA kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

5. Er wordt verondersteld dat de klant akkoord gaat met de reservering aan het einde van de reserveringsprocedure.

Bovenkant pagina

7. Reserveringsprocedure

1. De reserveringen worden door de klant gedaan met behulp van het reserveringsformulier op de website www.accorhotels.com of via een reserveringsaanvraag via mobiele services.

2. Er wordt verondersteld dat de reservering rond is zodra we het reserveringsformulier of de reserveringsaanvraag ontvangen van Accor of als we een online vooruitbetaling met een creditcard ontvangen.

3. Er wordt van de klant verwacht dat hij, voorafgaand aan de reservering, alle gevraagde gegevens invult op het reserveringsformulier of de -aanvraag.

4. De klant bevestigt de echtheid en de exactheid van de overgedragen informatie.

5. De reserveringsprocedure omvat doorgaans de volgende stappen:

  1. stap 1: hotelkeuze, kamerkeuze en tariefkeuze;
  2. stap 2: indien van toepassing selectie van een of meerdere aanvullende services;
  3. stap 3: In geval van een onlinereservering: controle van de reserveringsinformatie, de totaalprijs voor de reservering, de toepasselijke verkoopvoorwaarden en eventueel aanpassing van de keuze (kamer, tarief, aanvullende services;
  4. stap 4: informatie over de gegevens van de klant;
  5. stap 5: inzage in en acceptatie van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief;
  6. stap 6: geldig verklaren van de reservering door de klant.

Bovenkant pagina

8. Bericht van ontvangst van de reservering

1. Het bericht van ontvangst wordt via e-mail verzonden als de klant een reservering heeft gedaan.

2. In geval van een onlinereservering wordt in de ontvangstbevestiging voor de reservering per e-mail het volgende samengevat: de aangeboden overeenkomst, de gereserveerde services, de prijzen, de verkoopvoorwaarden die betrekking hebben op het gekozen tarief en waarmee de klant akkoord is gegaan, de informatie met betrekking tot garantieservice en handelsgaranties, evenals het adres van de instantie waar de klant klachten kan indienen.

Bovenkant pagina

9. Klantenservice

Voor klachten met betrekking tot uw hotelreservering bij Sofitel, Pullman, MGallery, Mercure, Novotel, Suite Novotel, ibis of ibis Styles, kunt u van maandag tot vrijdag, van 9:00 tot 18:30 (Franse tijd) terecht bij onze klantenservice via de volgende telefoonnummers:

- tel. (Frankrijk): +31 (0)362018001
- tel. (internationaal): +33 (0) 9 69 39 55 00
- fax: +33 (0)1.55.69.23.13
- e-mail : Accor.customercare.nl@acc.accor-customercare.com

Het postadres is:

ACCOR – Immeuble Atlantis
ACC 078
2 AVENUE DU LAC
91021 EVRY CEDEX
FRANCE

Gebruik de rubriek 'Contact' voor klachten met betrekking tot reserveringen bij andere hotelketens.

Bovenkant pagina

10. Annulering of wijziging door de klant

1. De klant wordt erop attent gemaakt dat, overeenkomstig artikel L. 121-20-4 van de Code de la consommation, hij of zij niet over het recht van herroeping beschikt zoals bepaald in artikel L. 121-20 van de Code de la consommation.

2. In de verkoopvoorwaarden van het tarief zijn de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering vastgelegd.

3. Reserveringen met aanbetaling kunnen niet worden geannuleerd en/of gewijzigd. Aanbetalingen, die als waarborgsom fungeren, worden niet terugbetaald. Hiervan is melding gemaakt in de verkoopvoorwaarden van het tarief.

4. Voor zover toegestaan volgens de verkoopvoorwaarden van het tarief:
- Kan de reservering rechtstreeks op de site www.accorhotels.com worden geannuleerd middels de rubriek "Uw reserveringen raadplegen/annuleren"
- Kan de reservering rechtstreeks bij het hotel worden gewijzigd. U vindt het telefoonnummer van het hotel in de bevestigingse-mail van de reservering

5. Ingeval van voortijdige onderbreking van het verblijf zal het volledige bedrag worden geïncasseerd. In geval van reserveringen met aanbetaling vindt daarom geen restitutie plaats.

6. Zonder vooraf toestemming te hebben gekregen om langer te blijven, moet de klant de kamer voor 12:00 uur op de laatste dag van de reservering hebben verlaten. Als de klant zich hier niet aan houdt, zal er een extra overnachting in rekening worden gebracht.

Bovenkant pagina

11. Verblijf in het hotel

1. Overeenkomstig de geldende regelgeving in bepaalde landen kan de klant bij aankomst in het hotel worden gevraagd een registratieformulier in te vullen. Hiervoor wordt de klant gevraagd een identiteitsbewijs te overleggen, zodat kan worden nagegaan of de klant het registratieformulier moet invullen of niet.

2. In bepaalde hotels zijn bepaalde dieren welkom zolang deze in alle gemeenschappelijke ruimten van de vestiging aan de riem of in een kooi worden gehouden (ga naar de pagina van het hotel op www.accorhotels.com om te controleren of een vestiging dieren accepteert). Uit hygiënisch oogpunt worden dieren niet toegelaten in de eetruimten.

3. De klant gaat ermee akkoord en verplicht zich ertoe de kamer als een goed huisvader te gebruiken. Iedere vorm van gedrag dat in strijd is met de goede zeden of de openbare orde zal ertoe leiden dat de hoteleigenaar de klant zal vragen de vestiging te verlaten zonder schadevergoeding en/of zonder restitutie van eventueel reeds betaalde bedragen.

4. Bepaalde Accor-hotels beschikken over een huishoudelijk reglement voor klanten. De klant gaat akkoord met een dergelijk reglement en verplicht zich ertoe dit na te leven. Wanneer de klant een van de bepalingen uit het huishoudelijk reglement niet naleeft, zal de hoteleigenaar zich verplicht zien de klant te vragen de vestiging te verlaten zonder schadevergoeding en/of zonder restitutie van eventueel reeds betaalde bedragen.

5. In bepaalde hotels is (al dan niet gratis) WIFI beschikbaar, zodat gasten verbinding kunnen maken met internet. De Klant verplicht zich ertoe de digitale hulpmiddelen die hem of haar door het hotel ter beschikking worden gesteld, op geen enkele manier te zullen gebruiken voor het reproduceren, representeren, ter beschikking stellen of aan het algemene publiek te communiceren van door auteursrechten of vergelijkbare rechten beschermde werken of objecten, zoals teksten, afbeeldingen, foto's, muzikale werken, audiovisuele werken, software en videogames, zonder toestemming van de rechthebbenden zoals voorzien in boek I en II van de Franse wet op intellectuele eigendom wanneer dergelijke toestemming vereist is. De Klant is verplicht zich te houden aan het beveiligingsbeleid van de aanbieder van internet in het hotel, met inbegrip van gebruiksregels voor beveiligingsmiddelen die zijn ingesteld met als doeleinde het onwettige gebruik van de digitale hulpmiddelen [of andere binnen de informaticaregels van de onderneming gebruikte bewoordingen hiervoor] te voorkomen en af te zien van iedere handeling die de werking van deze middelen zou kunnen schaden. Indien de Klant zich niet houdt aan de voornoemde verplichtingen wordt hem of haar mogelijk vervalsing (artikel L.335-3 van de Franse wet betreffende intellectuele eigendom) ten laste gelegd en riskeert hij of zij een boete van EUR 300.000 en een gevangenisstraf van 3 jaar.

Bovenkant pagina

12. Garantie

1. Accor SA staat garant voor de overeenstemming van de services in de voorwaarden van artikelen L. 212-1 e.v. van de "Code de la consommation".

2. De klant profiteert van een contractuele garantie die bij de service is inbegrepen.

Bovenkant pagina

13. Verantwoordelijkheid

1. De op deze site weergegeven foto's zijn niet bindend. Hoewel met de grootste zorg is geprobeerd om door middel van foto's, grafische afbeeldingen en teksten een zo goed mogelijk beeld te creëren van de aangeboden verblijfsmogelijkheden van de gepresenteerde hotels, kan het zijn dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden, met name in de zin van verandering van roerende goederen of eventuele verbouwingen. De klant kan geen rechten aan dit feit ontlenen.

2. Accor SA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet of onjuist uitvoeren van de reservering ingeval van overmacht door toedoen van derden, van de klant of van partners, alsook het niet beschikbaar zijn van internet, het geen toegang hebben tot de website, een inbraak van buitenaf, virussen of, ingeval van voorafbetaling, een weigering van de bank.

3. Accor SA is niet verantwoordelijk voor indirecte schade in voornoemde gevallen, met name verlies van winst door toedoen van derden, van de klant of van partners.

4. De hyperlinks kunnen koppelingen naar andere websites bevatten dan de website van Accor SA, dewelke geen verantwoordelijkheid heeft wat betreft de inhoud van deze websites en de services die er worden aangeboden.

5. Bij iedere onregelmatige, niet-werkende, onvolledige of frauduleuze reservering of betaling voor een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, komen de kosten die aan de annulering van de aanvraag zijn gerelateerd voor rekening van de klant, zonder afbreuk te doen aan civiele of strafrechtelijke rechtsvorderingen tegen de klant.

Bovenkant pagina

14. Klachten

1. Klachten met betrekking tot het niet of slecht uitvoeren van hotelservices dienen, om ontvankelijk te worden verklaard, binnen 24 uur na aankomst in het hotel schriftelijk bij Accor SA kenbaar te worden gemaakt. Dit kan rechtstreeks bij het hotel of via de hierboven aangegeven contactgegevens.

2. De Accor-hotels worden geëxploiteerd door bedrijven die juridisch los staan van het bedrijf Accor SA. Daarom zijn uitsluitend deze bedrijven klanten aansprakelijkheid verschuldigd voor eventuele schade. In geval van geschillen dient de klant zich dan ook uitsluitend te richten tot het bedrijf dat het hotel exploiteert waarin de klant heeft verbleven.

Bovenkant pagina

15. Prijzen

1. De prijzen met betrekking tot het reserveren van de services worden voor en gedurende de reservering vermeld.

2. De vermelde prijzen komen per kamer tot stand voor het aantal personen en de gekozen datum(s).

3. De prijzen worden all-in vermeld in de munteenheid van het land waar het hotel is gevestigd (deze kan in sommige gevallen afwijken van de munteenheid van het hotel) en gelden alleen tijdens de periode die is aangegeven op de website.

4. Als de betaling geschiedt in een munteenheid die niet overeenkomt met de munteenheid die tijdens de reservering wordt vermeld, zijn de kosten die hiermee zijn gemoeid voor rekening van de klant.

5. Alle reserveringen, ongeacht waar deze zijn gedaan, moeten worden betaald in de munteenheid die het hotel heeft aangegeven, behalve in bijzondere gevallen die ter plaatse zijn aangegeven.

6. Tenzij anders is aangegeven, zijn aanvullende boekingen (ontbijt, halfpension, volpension) niet inbegrepen bij de prijs.

7. De toeristenbelasting, apart aangegeven voor ieder tarief, dient u ter plaatse bij het hotel te betalen, tenzij u vooraf online hebt betaald en het bedrag bij deze betaling was inbegrepen.

8. De prijzen zijn inclusief de toepasselijke btw op de dag van de reservering en iedere wijziging van het toepasselijke btw-percentage wordt automatisch doorberekend in de prijzen die op de factuurdatum zijn aangegeven.

9. Iedere wijziging of invoering van nieuwe wettelijke belastingen of iedere regelgeving die door bevoegde autoriteiten wordt opgelegd, wordt automatisch doorberekend in de prijzen die op de factuurdatum zijn aangegeven.

10. Het omrekenen van buitenlandse valuta is onder voorbehoud en is niet bindend. Alleen het geld dat u overmaakt tijdens uw reservering wordt gewaarborgd (als de munteenheid afwijkt van de munteenheid van het hotel, zijn de kosten die hiermee zijn gemoeid voor rekening van de klant).

11. Als voor een bepaald tarief betaling is vereist bij aankomst in het hotel of bij vertrek en de munteenheid van de klant komt niet overeen met munteenheid van het land waar het hotel is gevestigd, kan het door hotel afgeschreven bedrag afwijken van het bij de reservering genoemde bedrag. Mogelijke oorzaak hiervan zijn koersschommelingen tussen de datum waarop de reservering is gemaakt en de verblijfsdata in het hotel.

12. Accor SA zal het totaalbedrag van de reservering aangeven op het moment van reservering door de klant.

13. De tarieven kunnen worden verhoogd met per stad/land geldende belastingen. De klant verplicht zich tot het voldoen van de verschillende belastingen zonder hiertegen bezwaar in te dienen bij Accor SA.

Bovenkant pagina

16. Betaling

1. De klant geeft, behalve in geval van speciale voorwaarden of tarieven, zijn of haar bankgegevens door bij wijze van reserveringsgarantie. Hiervoor gebruikt de klant een creditcard (bank of privé, zoals Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, enzovoort op basis van het geselecteerde hotel) en geeft hij of zij in de hiervoor bestemde omgeving (beveiligd door middel van SSL-versleuteling) via het betalingsplatform Ogone het nummer van de kaart door (zonder spaties tussen de cijfers), evenals de geldigheidsdatum en de versleutelde tekst.

2. De betaling vindt plaats in het hotel gedurende het verblijf, behalve ingeval van speciale voorwaarden of tarieven waarbij de betaling plaatsvindt gedurende de reservering (online voorafbetaling bij bepaalde tarieven). De betaling fungeert als waarborgsom. Indien het tarief niet vooraf online wordt betaald, kan het hotel van bij het inchecken een voorschot vragen aan de gast of toestemming vragen om het bedrag van de creditcard af te schrijven. Hierdoor kan het hotel de betaling voor bedragen aangaande gebruikte diensten in het hotel garanderen.

3. Het gebruik van hotelvouchers, met name hotelvouchers die zijn uitgegeven in het kader van het programma voor vaste gasten van Accor SA, is beperkt tot bedragen die ter plaatse bij het hotel moeten worden voldaan. Hotelvouchers kunnen in geen geval worden gebruikt voor het geheel of gedeeltelijk aanbetalen van een verblijf in het hotel of als waarborg voor een reservering.

4. In geval van no show (de reservering is niet geannuleerd en de klant komt niet opdagen) bij een reservering waarvoor borg is gestaan middels een creditcard, wordt het bedrag van de eerste nacht in rekening gebracht op de creditcard die tijdens de reservering als garantiemiddel is opgegeven.

5. Om uw online betalingen veilig te laten verlopen, heeft Accor SA gekozen voor Ogone (Payment Service Provider). De geldigheid van de kaart van de klant wordt gecontroleerd door Ogone. Om verschillende redenen kan de kaart worden geweigerd: de kaart is gestolen, geblokkeerd, de limiet is bereikt of er zit een fout in de gegevens. Mochten er problemen ontstaan, dan kan de klant zich tot de bank of tot het hotel wenden om de reservering te bevestigen en op een andere wijze te betalen.

6. Als de klant meerdere kamers heeft gereserveerd en bijvoorbeeld voor slechts één kamer vooraf hoeft te betalen, betaalt hij via het betalingsplatform Ogone de desbetreffende kamer. Deze kaart, waarvan de gegevens worden geregistreerd, dient als waarborg voor de andere kamers.

7. Het bedrag dat als aanbetaling in rekening wordt gebracht, bestaat uit: de prijs voor het verblijf, aan het verblijf gerelateerde belastingen, de prijs voor restauratie als voor ontbijt is gekozen, aan de restauratie gerelateerde belastingen en alle andere door de klant geselecteerde aanvullende services (zoals genoemd in artikel 15.6).

8. Indien voor een tarief een onlineaanbetaling vereist is, wordt het vooruit te betalen bedrag, dat fungeert als waarborgsom, ten tijde van de reservering in rekening gebracht.

Bovenkant pagina

17. Recht op privacy

1. De gegevens die door de klant moeten worden verstrekt, zijn nodig voor de behandeling van de reservering, voor het beheer van de deelname van de klant aan het programma voor vaste gasten van Accor SA (indien van toepassing) en om informatie over producten en services van de Accor-groep te kunnen versturen. Deze gegevens worden in het kader van pre-contractuele maatregelen met het oog op de hotelreservering gedeeld met Accor SA, eenheden van Accor SA, dienstverleners voor onlineaanbetalingen en hotels die zich buiten de Europese Unie kunnen bevinden. Zonder deze gegevens kan Accor SA de reservering niet voltooien.

2. U kunt het beleid ten aanzien van de bescherming van persoonlijke gegevens inzien in de rubriek 'Wereldwijd privacybeleid voor hotelgasten'

3. Als de klant een hotelreservering heeft gedaan via de site www.accorhotels.com, kan Accor SA de klant via e-mail de 'newsletter' (nieuwsbrief), aanbiedingen of, na een verblijf, een formulier voor een klanttevredenheidsenquête toesturen, tenzij de klant hier bezwaar tegen heeft.

4. De klant heeft de mogelijkheid om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden. Overigens kan de klant zich op elk willekeurig moment hiervoor afmelden door onder aan elke reclame-e-mail op de desbetreffende koppeling te klikken.

5. De klant wordt geïnformeerd dat alle persoonlijke gegevens automatisch worden verwerkt en dat Accor SA verantwoordelijk is voor deze verwerking.

6. Met het verwerken van de gegevens kan Accor SA:

7. De klant kan aan de hand van een sterretje bij de persoonlijke gegevens zien welke antwoorden verplicht of facultatief zijn.

8. De klant geeft Accor SA toestemming om de persoonlijke gegevens door te geven aan derden, op voorwaarde dat dit ten goede komt aan het realiseren van de services die Accor SA op zich neemt krachtens onderhavige algemene voorwaarden.

9. Met name bij onlinebetalingen moeten de bankgegevens van de klant door betalingsprovider Ogone naar de bank van het hotel worden verzonden om de overeenkomst voor de hotelreservering te verwerken. Wij wijzen de klant erop dat deze gegevensoverdracht dus ook kan plaatsvinden in landen waar geen sprake is van afdoende bescherming van persoonlijke gegevens in de zin van de Franse wet 'Informatique et Libertés'. De klant stemt desondanks toe in met de gegevensoverdracht voor de afhandeling van de overeenkomst. Als professioneel dienstverlener verplicht Ogone zich tegenover Accor SA om bij de gegevensoverdracht de vereiste maatregelen te nemen om het vertrouwelijke karakter van de genoemde gegevens te beschermen en te respecteren.

Bovenkant pagina

18. Bewijsovereenkomst

1. Het registreren van bankgegevens, alsook het akkoord gaan met onderhavige algemene voorwaarden en het reserveringsformulier of de reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die dezelfde rechtsgeldigheid heeft als een geschreven handtekening.

2. De gedigitaliseerde registers in de informatiesystemen van Accor SA worden beheerd volgens de gangbare veiligheidsvoorschriften en worden beschouwd als het bewijs van communicatie, reserveringen en betalingen die tussen de partijen hebben plaatsgevonden.

3. De klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat zijn IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat hij een reservering doet.

Bovenkant pagina

19. Omboeking

1. Wanneer het gekozen hotel niet beschikbaar is of in geval van overmacht behoudt het hotel zich de mogelijkheid voor de klant geheel of gedeeltelijk onder te brengen in een hotel van een gelijkwaardige categorie voor wat betreft de aard van de services, waarbij het geheel aan door het elders onderbrengen opgelopen kosten voor rekening van het gekozen hotel komen. Aanvullende schadevergoedingen kunnen niet bij het gekozen hotel worden aangevraagd.

Bovenkant pagina

20. Overmacht

1. Accor SA is de klant geen aansprakelijkheid verschuldigd voor het niet uitvoeren van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Als overmacht of onverwachte omstandigheden worden situaties beschouwd die gebruikelijk door de jurisprudentie van de rechtbanken en gerechtshoven als zodanig worden beschouwd.

Bovenkant pagina

21. Toepasbare wet

1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden worden bepaald door de Franse wet.

2. Dit geldt voor zowel de basisregels als de vormvereisten.

Bovenkant pagina

22. Volledigheid

1. In onderhavige algemene voorwaarden, in de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en op het reserveringsbewijs of de reserveringsaanvraag worden alle verplichtingen van de partijen uitgesproken.

2. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde die is doorgegeven door de klant kan worden opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden.

3. De documenten die de contractuele verbindingen tussen de partijen vormen, zijn (in aflopende volgorde van prioriteit): het reserveringsformulier of de reserveringsaanvraag (waaronder de speciale voorwaarden van het gereserveerde tarief) en de onderhavige algemene voorwaarden.

4. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen het reserveringsformulier en de algemene voorwaarden, gelden de bepalingen op het reserveringsformulier.

Bovenkant pagina

23. Ontwikkeling/wijziging van de algemene onlineverkoopvoorwaarden

1. Onderhavige algemene onlineverkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde door Accor SA worden gewijzigd en/of aangevuld. In dergelijke gevallen wordt de nieuwe versie van de algemene onlineverkoopvoorwaarden door Accor SA op internet gezet. Vanaf het moment waarop deze op internet is geplaatst, is deze nieuwe versie van de algemene onlineverkoopvoorwaarden automatisch van toepassing op alle klanten.

Raadpleeg ook de aanvullende verkoopvoorwaarden bij elk tarief, kamertype of servicetype. U vindt deze op de lijst met tarieven.

Bovenkant pagina

verkoopsvoorwaarden voor thalassotherapie-arrangementen

Print deze pagina